SSD Montaj?

SSD Montaj?

SSD Montaj?

Sabit disk yerine kullan?lan veri depolama birimine SSD (Solid-State Disk) yani Kat? Hal Sürücü denir. Standard bir hard diskten daha h?zl? çal??an elektronik depolama birimi SSD ile bilgisayar, daha h?zl? çal???r. RAM'le ayn? düzende çal??an SSD, gerekli uygulamalar?n daha h?zl? yüklenmesini ve dosyalar?n da k?sa sürede kopyalanmas?n? sa?lar. Hard disklerden farkl? çal??an SSD'de bir çe?it haf?za yongas? olan epromlar yer al?r. Standart bir hardiskte ise motor ve manyetik kafa gibi hareketli parçalar bulunur. Bu epromlar sayesinde hard diskteki veriler elektronik olarak kaydedilir. Ayr?ca daha h?zl? ve sessiz çal???r. Bununla birlikte d?? darbelere kar?? oldukça da dayan?kl? olan SSD'lerdeki veriler zarar görmez. SSD'ler bilgisayardaki verilerin saklanmas?n? sa?lar ve cihaz?n daha h?zl? çal??mas?na yard?mc? olur. SSD ile kurulan i?letim sistemi, bilgisayar?n veri i?leme, aç?lma ve kapanma sürelerini de k?salt?r. Bununla birlikte bilgisayar daha sessiz çal???r.

Ku?adas? Bilgisayar Tamir Merkezi, laptop onar?m servisi olman?n yan?nda Selçuk, Davutlar, Güzelçaml?, Yeniköy, Gökçealan gibi kom?u ilçe ve mahallelerde de h?zl? ve garantili tamir hizmetleri sunmaktay?z.

 


 

SSD Nas?l Tak?l?r ve çal???r?

Bir dizüstü bilgisayarda genellikle 2,5 boyutunda SSD kullan?l?r. SSD hard disk kullan?lmak isteni?inde bu boyutta olmas?na dikkat edilmeli. Bilgisayara SSD takmadan önce içindeki veriler yedeklenmeli. Ard?ndan batarya ç?kar?l?r. Daha sonra sabit diskin üzerindeki kapa??n vidalar? özenle sökülür. Bir çerçevenin içinde bulunan sabit disk yuvas?ndan ç?kar?l?r. SSD'de bu çerçeveye yerle?tirilece?i için hard disk çerçeveden ç?kar?l?r. SATA ba?lant? noktalar?na dikkat edilerek SSD hard disk bu çerçeveye sabitlenir. Daha sonra SSD sürücü k?za??na yerle?tirilir. Arka kapak kapat?ld?ktan sonra bilgisayar? yeniden ba?lat?l?r.

Masaüstü bilgisayarlarda ise SSD daha farkl? bir ?ekilde tak?l?r. 2,5 boyutunda giri? yeri olmayan masaüstü bilgisayarda 3,5 inç adaptör gereklidir. SSD'de bu adaptörün üzerine monte edilir. SSD adaptöre monte edildikten sonra t?pk? dizüstü bilgisayarlardaki gibi sabit disk yerine yerle?tirilir. Ard?ndan, kapa??n? kapat?l?p cihaz çal??t?r?l?r.

 

Ku?adas? Bilgisayar Tamir Merkezi, laptop onar?m servisi olman?n yan?nda Selçuk, Davutlar, Güzelçaml?, Yeniköy, Gökçealan gibi kom?u ilçe ve mahallelerde de h?zl? ve garantili tamir hizmetleri sunmaktay?z.

Randevu Alın